Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego, został powołany Rady Powiatu Nr III/29/1998 z dnia 22.12.1998r.
Posiada w swoim zarządzie 308 km dróg na terenie ośmiu gmin: Borkowic, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa.

Do podstawowych zadań Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych należy realizacja obowiązków i uprawnień zarządcy drogi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:

 1. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 3. pełnienie funkcji inwestora;
 4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2.
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 7. koordynacja robót w pasie drogowym;
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnienie oraz udostępnienie ich na żądanie uprawnionym organom;
  • sporządzenie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 10. przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikacje cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
  • badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 11. wykonywanie robót interwencyjnych, robot utrzymaniowych i zabezpieczających;
 12. przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 13. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 14. wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami rożnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 15. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 16. utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
 17. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nim w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 18. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt17 na potrzeby zarządzenia drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
 19. zarządzanie i utrzymanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust.7;
 20. zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej.