Szanowni Państwo!

Realizując obowiązek legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych(IOD) – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać w PZDP osobiście, pocztą lub drogą mailową. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków lub uprawnień zarządcy dróg wynikających z przepisów prawa, realizacji umów zawartych z kontrahentami, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w celu i zakresie określonym w treści zgody
 5. Zadania statutowe realizowane są w szczególności na podstawie: - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868; z 2018 r. poz. 130) - ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 r. poz. 1440) - ustawy z 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260)
 6. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to następujące, autonomiczne przesłanki:
  1. o przetwarzanie jest potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. c RODO;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  4. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), ustawami kompetencyjnymi, z uwzględnieniem ewentualnego dochodzenia roszczeń a także interesu publicznego (cele - badania naukowe, historyczne lub statystyka) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji archiwalnej (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  2. podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia, w szczególności podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu jego obowiązków prawnych;
  3. instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przetwarzanie danych osobowych w większości przypadków jest wymogiem ustawowym, w innych warunkiem umownym, a w niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne. Wymogi i warunki oraz konsekwencje udostępnienia danych osobowych są następujące:
  1. wymóg ustawowy wynika z konieczności wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania danych, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego;
  2. warunek zawarcia umowy oraz wymóg umowny, wynikające z potrzeby przygotowania do zawarcia i wykonania umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania danych, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało nie zawarciem umowy lub niewykonaniem umowy;
  3. dobrowolne podanie danych, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora żadnego obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez administratora żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
   

Administrator danych