NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY specjalista w Dziale Technicznym, komórce inżynierii ruchu, utrzymania dróg i mostów

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze
ul. Świętokrzyska 52, 26-400 Przysucha

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

specjalista w Dziale Technicznym

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze
ul. Świętokrzyska 52
26-400 Przysucha

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. wykształcenie wyższe techniczne,
  4. staż pracy na podobnym stanowisku,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. dobry stan zdrowia,
  7. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
  9. znajomość przepisów:
   - Ustawy o samorządzie powiatowym,
   - Ustawy o drogach publicznych,
   - Rozporządzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
   - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
   - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach warunków,
  10. znajomość programów komputerowych (AutoCad, ZWCad, NORMA).
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. odporność na stres,
  2. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
  3. dyspozycyjność (dni robocze i świąteczne),
  4. prawo jazdy,
  5. praca w sezonie zimowym od godz. 400 do 2000
 3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  Miejsce pracy: 
  Praca  w budynku urzędu ul. Świętokrzyska 52, Przysucha. Bezpieczne warunki pracy. W budynku brak jest windy. Pomieszczenia sanitarne znajdują się na parterze PZDP.
  Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą interesantów, obsługą urządzeń biurowych, oraz praca w terenie.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. list motywacyjny,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  5. kserokopia dowodu osobistego,
  6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie kandydata o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
  9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania przedmiotowego stanowiska pracy,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO (do pobrania wraz z klauzulą informacyjną).

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko specjalista w Dziale Technicznym, komórce inżynierii ruchu ds. utrzymania dróg i mostów ":

 • w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Przysusze, ul. Świętokrzyska 52, 26-400 Przysucha.
 • pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze, ul. Świętokrzyska 52, 26-400 Przysucha.

Termin składania ofert: do  2 października  2020 r. godz. 1500.

Inne  informacje:

 1. oferty, które wpłyną do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Przysusze po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu rekrutacji,
 3. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru na w/w. stanowisko pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 675 20 81

Do pobrania:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych