plan postepowan o udzielenie zamowien na 2021

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia [zł netto]

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Zakup oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb w punkcie sprzedaży  „Sprzedawcy”  do samochodów  PZDP  w Przysusze

Dostawa

przetarg nieograniczony

202 703,25 IV
2

Dostawa piasku i soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Przysuskiego w sezonie 2020/2021

Dostawa

przetarg nieograniczony

332 436,99 III
3 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Przysuskiego w sezonie 2020/2021 Usługi

przetarg nieograniczony

874 000,00 III