Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze
ul. Świętokrzyska 52, 26-400 Przysucha


OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Starszy Referent


Wymiar czasu pracy: pełny etat


Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze
ul. Świętokrzyska 52
26-400 Przysucha


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

1. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. wykształcenie średnie lub wyższe,
4. mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku,
5. nieposzlakowana opinia,
6. dobry stan zdrowia,
7. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. biegła obsługa komputera (MS Office, poczta, Internet) i urządzeń biurowych,

2. Wymagania dodatkowe:
1. odporność na stres,
2. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
3. prawo jazdy kat. B,

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
1. nadzór, koordynowanie i realizacja wniosków i przepływu korespondencji,
2. prowadzenie dokumentacji oraz rozliczeń paliwa zużywanego przez samochody służbowe oraz sprzęt,
3. prowadzenie obsługi techniczno-biurowej Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych,
4. prowadzenie aktów prawnych Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych ,
5. prowadzenie kancelarii i archiwum Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych ,
6. gospodarka środkami rzeczowymi, drukami, zaopatrzeniem materiałowym
i biurowym oraz niezbędna konserwacja sprzętu biurowego
7. prowadzenie zagadnień związanych z ubezpieczeniem pojazdów służbowych, dróg powiatowych oraz nieruchomości,
8. prowadzenie list obecności, prowadzenie ewidencji badań okresowych, prowadzenie akt osobowych pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zarządzie Dróg,
9. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,
10. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych będących w dyspozycji jednostki, wraz z obowiązującą sprawozdawczością,
11. zaopatrzanie pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w odzież roboczą
i ochronną oraz w środki ochrony indywidualnej a także rozliczanie napojów
i posiłków regeneracyjnych,
12. rejestrowanie i opisywanie faktur i rachunków prowadzenie innych spraw zlecanych przez dyrektora.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku urzędu ul. Świętokrzyska 52, Przysucha. Bezpieczne warunki pracy. W budynku brak jest windy. Pomieszczenia sanitarne znajdują się na parterze PZDP.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą interesantów, obsługą urządzeń biurowych. rozmowami telefonicznymi oraz przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku.

5. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3. list motywacyjny,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5. kserokopia dowodu osobistego,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie kandydata o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania przedmiotowego stanowiska pracy,
10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO (do pobrania wraz z klauzulą informacyjną).

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko Starszy Referent":


• w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Przysusze, ul. Świętokrzyska 52, 26-400 Przysucha.


• pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze, ul. Świętokrzyska 52, 26-400 Przysucha.

Termin składania ofert: do 26.01.2024 r. godz. 15:00

Inne informacje:


1. oferty, które wpłyną do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Przysusze po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
2. kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu rekrutacji,
3. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru na w/w. stanowisko pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 675 20 81

 

Do pobrania:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych