Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrano kandydatke, która spełniła wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze
ul. Świętokrzyska 52, 26-400 Przysucha


OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Starszy Referent


Wymiar czasu pracy: pełny etat


Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze
ul. Świętokrzyska 52
26-400 Przysucha


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

1. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. wykształcenie średnie lub wyższe,
4. mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku,
5. nieposzlakowana opinia,
6. dobry stan zdrowia,
7. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. biegła obsługa komputera (MS Office, poczta, Internet) i urządzeń biurowych,

2. Wymagania dodatkowe:
1. odporność na stres,
2. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
3. prawo jazdy kat. B,

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
1. nadzór, koordynowanie i realizacja wniosków i przepływu korespondencji,
2. prowadzenie dokumentacji oraz rozliczeń paliwa zużywanego przez samochody służbowe oraz sprzęt,
3. prowadzenie obsługi techniczno-biurowej Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych,
4. prowadzenie aktów prawnych Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych ,
5. prowadzenie kancelarii i archiwum Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych ,
6. gospodarka środkami rzeczowymi, drukami, zaopatrzeniem materiałowym
i biurowym oraz niezbędna konserwacja sprzętu biurowego
7. prowadzenie zagadnień związanych z ubezpieczeniem pojazdów służbowych, dróg powiatowych oraz nieruchomości,
8. prowadzenie list obecności, prowadzenie ewidencji badań okresowych, prowadzenie akt osobowych pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zarządzie Dróg,
9. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,
10. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych będących w dyspozycji jednostki, wraz z obowiązującą sprawozdawczością,
11. zaopatrzanie pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w odzież roboczą
i ochronną oraz w środki ochrony indywidualnej a także rozliczanie napojów
i posiłków regeneracyjnych,
12. rejestrowanie i opisywanie faktur i rachunków prowadzenie innych spraw zlecanych przez dyrektora.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku urzędu ul. Świętokrzyska 52, Przysucha. Bezpieczne warunki pracy. W budynku brak jest windy. Pomieszczenia sanitarne znajdują się na parterze PZDP.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą interesantów, obsługą urządzeń biurowych. rozmowami telefonicznymi oraz przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku.

5. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3. list motywacyjny,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5. kserokopia dowodu osobistego,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie kandydata o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania przedmiotowego stanowiska pracy,
10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO (do pobrania wraz z klauzulą informacyjną).

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko Starszy Referent":


• w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Przysusze, ul. Świętokrzyska 52, 26-400 Przysucha.


• pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze, ul. Świętokrzyska 52, 26-400 Przysucha.

Termin składania ofert: do 26.01.2024 r. godz. 15:00

Inne informacje:


1. oferty, które wpłyną do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Przysusze po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
2. kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu rekrutacji,
3. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru na w/w. stanowisko pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 675 20 81

 

Do pobrania:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Informujemy, że w wyniku wstępnej weryfikacji złożonej oferty na w/w stanoswisko kandydat przeszedł do dalszego etapu rekrutacji.

Przewodniczący komisji do spraw rekrutacji

Józef Dukała

Informujemy, że nabór nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert.

Przewodniczący komisji do spraw rekrutacji

                                                                                                                             Krzysztof Wlazło