Informujemy, że w wyniku wstępnej weryfikacji złożonej oferty na w/w stanoswisko kandydat przeszedł do dalszego etapu rekrutacji.

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze

ul. Świętokrzyska 52, 26-400 Przysucha

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

specjalista w Dziale Technicznym

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze
ul. Świętokrzyska 52
26-400 Przysucha

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. wykształcenie wyższe techniczne (drogowe, budowlane) lub (inne techniczne),
  4. mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. dobry stan zdrowia,
  7. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
  9. znajomość przepisów:
   - Ustawy o samorządzie powiatowym,
   - Ustawy o drogach publicznych,
   - Rozporządzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
   - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
   - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach warunków,
  10. mile widziana znajomość programów komputerowych (AutoCad, ZWCad, NORMA).
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. odporność na stres,
  2. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
  3. dyspozycyjność (dni robocze i świąteczne),
  4. prawo jazdy,
  5. praca w sezonie zimowym od godz. 400 do 2000
 3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  Miejsce pracy: 
  Praca  w budynku urzędu ul. Świętokrzyska 52, Przysucha. Bezpieczne warunki pracy. W budynku brak jest windy. Pomieszczenia sanitarne znajdują się na parterze PZDP.
  Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą interesantów, obsługą urządzeń biurowych, oraz praca w terenie.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. list motywacyjny,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  5. kserokopia dowodu osobistego,
  6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie kandydata o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
  9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania przedmiotowego stanowiska pracy,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO (do pobrania wraz z klauzulą informacyjną).

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko specjalista w Dziale Technicznym, komórce inżynierii ruchu ds. utrzymania dróg i mostów ":

 • w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Przysusze, ul. Świętokrzyska 52, 26-400 Przysucha.
 • pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze, ul. Świętokrzyska 52, 26-400 Przysucha.

Termin składania ofert: do  31 sierpnia  2022 r. godz. 1500.

Inne  informacje:

 1. oferty, które wpłyną do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Przysusze po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu rekrutacji,
 3. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru na w/w. stanowisko pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 675 20 81

Do pobrania:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze

ul. Świętokrzyska 52, 26-400 Przysucha

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

specjalista w Dziale Technicznym

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze
ul. Świętokrzyska 52
26-400 Przysucha

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. wykształcenie wyższe techniczne (drogowe, budowlane) lub (inne techniczne),
  4. mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. dobry stan zdrowia,
  7. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
  9. znajomość przepisów:
   - Ustawy o samorządzie powiatowym,
   - Ustawy o drogach publicznych,
   - Rozporządzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
   - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
   - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach warunków,
  10. mile widziana znajomość programów komputerowych (AutoCad, ZWCad, NORMA).
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. odporność na stres,
  2. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
  3. dyspozycyjność (dni robocze i świąteczne),
  4. prawo jazdy,
  5. praca w sezonie zimowym od godz. 400 do 2000
 3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  Miejsce pracy: 
  Praca  w budynku urzędu ul. Świętokrzyska 52, Przysucha. Bezpieczne warunki pracy. W budynku brak jest windy. Pomieszczenia sanitarne znajdują się na parterze PZDP.
  Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą interesantów, obsługą urządzeń biurowych, oraz praca w terenie.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. list motywacyjny,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  5. kserokopia dowodu osobistego,
  6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie kandydata o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
  9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania przedmiotowego stanowiska pracy,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO (do pobrania wraz z klauzulą informacyjną).

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko specjalista w Dziale Technicznym, komórce inżynierii ruchu ds. utrzymania dróg i mostów ":

 • w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Przysusze, ul. Świętokrzyska 52, 26-400 Przysucha.
 • pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze, ul. Świętokrzyska 52, 26-400 Przysucha.

Termin składania ofert: do  29 lipca  2022 r. godz. 1500.

Inne  informacje:

 1. oferty, które wpłyną do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Przysusze po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu rekrutacji,
 3. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru na w/w. stanowisko pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 675 20 81

Do pobrania:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że nabór nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert.

 

                                                                                                                           

 Przewodniczący komisji do spraw rekrutacji

                                                                                                                             Krzysztof Wlazło

Informujemy, że w wyniku wstępnej weryfikacji złożonej oferty na w/w stanoswisko nie dokonanow wyboru kandydata do dalszych etapów rekrutacji.

 

Uzasadnienie

 

Nabór nie został rozstrzygnięty ze względu na niespełnione wymagania formale w złożonej ofercie.

                                                                                                                             Przewodniczący komisji do spraw rekrutacji

                                                                                                                             Krzysztof Wlazło